Kommunikasjon

7Kommunikasjon er å meddele og utveksle informasjon mellom personer. Både den verbale og den ikke-verbale delen er viktig når man kommuniserer. Det er viktig å få tydelig fram hva man ønsker å formidle, slik at man unngår misforståelser. Assosiasjoner, ideer og følelser påvirker også hvordan folk oppfatter kommunikasjon.

Kommunikasjon kan være en enveisprosess, men kan også være en toveisprosess, der man både gir meldinger og mottar tilbakemeldinger og tolkninger.

  Kommunikasjonsprosessen

Kommunikasjon handler om å formidle et budskap til en mottaker. Kommunikasjonen starter med en ide eller tanke som skal formidles. Formidleren velger hvilket budskap som skal formidles, og deretter hvordan budskapet skal formidles, skriftlig eller muntlig.

Kommunikasjonen må formidles tydelig og nøyaktig, slik at budskapet ikke blir misforstått. Men man kan også sende et tvetydig budskap med vilje. Dette er vanlig innen kunst, der man ønsker at publikum skal tolke budskapet. Ledere kan også bruke tvetydig kommunikasjon dersom de ønsker at de ansatte skal tolke meldingen selv.

Men i de fleste tilfeller er det viktig at mottakeren oppfatter og forstår budskapet. Dersom budskapet formidles utydelig, er det en risiko for at det misoppfattes. Mottakerens forståelse er avhengig av at ord og begreper blir forstått og tolket riktig. Derfor er det viktig at formidleren bruker et klart språk. Mottakeren må også forstå ikke-verbale deler av budskapet, som smil og blikk. Mottakeren må i tillegg klare å lese mellom linjene.

Tilbakemeldingen viser om budskapet er oppfattet og forstått. Mottakeren kan sende et nytt budskap tilbake, og gjøre det mulig å korrigere eventuelle misforståelser. Dette kan fortsette helt til begge parter er enige om hva budskapet er, og forstår hverandre.

Støy og ytre påvirkninger kan forstyrre et budskap. Hviskeleken er et godt eksempel på hvordan et budskap kan forandres og misforstås dersom de sendes gjennom mange kanaler.

Ikke-verbal kommunikasjon

Man skiller som regel mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Begge formene har fordeler og ulemper.

Verbal kommunikasjon skjer ved skrift og muntlig overlevering. Dette kan være enveiskommunikasjon eller toveiskommunikasjon. Muntlig kommunikasjon gjør det lettere og raskere å få tilbakemeldinger, mens skriftlig kommunikasjon gjør det lett å kommunisere det samme budskapet til mange samtidig.

Ikke-verbale signaler er viktige for å formidle følelser. Signalene kan tydeliggjøre eller forstyrre meningen i budskapet. Ikke-verbale signaler gir mottakeren mer informasjon som skal tolkes og oppfattes. Dette kan tydeliggjøre budskapet, eller utydeliggjøre det, avhengig av om signalene understreker eller forstyrrer det verbale budskapet.

Ikke-verbale signaler kan være gester, ansiktsuttrykk og kroppsholdning, stemmeleie, pauser, volum og tempo når man snakker. Utseende, berøring, romforhold og tidsbruk kan også være ikke-verbale signaler, og det kan brukes symbolske elementer når man formidler et budskap.

Ikke-verbale signaler kan gjøre det lettere å si ting man ikke tør å si direkte. Signalene kan være understøttende når man gir ros. Ikke-verbale signaler kan også vise at man egentlig mener noe annet enn man sier, eller forsterke sosiale forhold mellom menneskene som kommuniserer. Man kan bruke signaler til å vise makt eller status.

For at ikke-verbale signaler skal bli forstått, må både formidler og mottaker forstå hva signalene betyr.

Privacy Policy